Hoofdweg 10
97371 GE, Loenen Gelderland, Nederland

Privacy verklaring

Dit deel van het Privacybeleid is opgesteld omtrent uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken 
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier 
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links 
Deze site bevat links naar andere websites. Bosoord is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Bosoord niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Privacy statement Bosoord

Versie 02. – 9 juli 2018

Dit is het privacy statement van Bosoord, gevestigd aan:

1. Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen

2. Tilanusstraat 8a, 1091 BH Amsterdam

https://www.bosoord.nl/

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en studenten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van deze persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die hieraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Maitreya Instituut is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geef je expliciet toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.

Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan de verwerking van je persoonsgegevens in speciale gevallen zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Maitreya Instituut. Voorbeeld hiervan is: als Justitie of de Belastingdienst informatie opvraagt. Maar ook in die situaties kan de betrokkene altijd bezwaar aantekenen.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Ledenadministratie: n.a.w.-gegevens + e-mailadres + bank gegevens, voor:

1.1 incasseren van de lidmaatschapsdonaties

1.2 versturen van de nieuwsbrief

1.3 versturen van het activiteiten programma

1.4 ter ondersteuning van administratieve processen rondom lidmaatschap, waarvoor de gegevens worden gedeeld met de financieel medewerker

Omdat ieder lid automatisch recht heeft op een Mandala Magazine, die direct aan je wordt verstuurd door het hoofdkantoor in Portland, Amerika, geven wij je n.a.w.-gegevens aan hen door.

2. Cursusadministratie via het aanmeldformulier: n.a.w.-gegevens + e-mailadres + bankgegevens, voor:

2.1 het eventueel doorsturen van boeddhistische teksten die besproken gaan worden

2.2 het incasseren van de donaties

2.3 ter ondersteuning van de administratieve processen rondom de cursussen, waarvoor de gegevens worden gedeeld met de financieel medewerker.

3. Voor het versturen van uitnodigingen via email of per post voor jubilea en/of speciale events, ook na einde lidmaatschap.

4. Speciale gebeden en/of poedja(s): n.a.w.-gegevens
Als je ons verzoekt een donatie te doen aan Lama Zopa of één van de kloosters voor speciale gebeden en/of poedja(s) dan geven wij je gegevens door.

5. Bestellingen via de webshop boeddhaboeken.nl: n.a.w.- + bank- gegevens
Om de door jou bestelde artikelen te kunnen verwerken en versturen.

6. Tijdens speciale gelegenheden/events worden er door ons foto’s gemaakt om te plaatsen op onze website en facebook pagina. Het kan gebeuren dat je herkenbaar op een foto staat. Als je akkoord gaat met dit privacy protocol geef je ons expliciet toestemming om foto’s op deze manier te plaatsen. Als je dit niet wilt kun je dit aangeven in het formulier of de mail waarin je je akkoord verklaart  met dit privacy statement.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, met in acht name van de wettelijke belastingtechnische bewaartermijn van 7 jaar.

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap of deelname aan één van de activiteiten worden na uitschrijving in beperkte vorm bewaard om belasting-technische reden.

Daarnaast is het met deze informatie mogelijk om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een jubileum, reünie of de komst van een speciale leraar.

Je kunt altijd aangeven dat wij je geen enkele informatie meer mogen sturen. 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de FPMT als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan de FPMT kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de “overeenkomst” die wij met je sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijk verplichting die op ons rust, denk hierbij aan de belastingdienst. 

Met alle werknemers en vrijwilligers die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

De directie blijft verantwoordelijk door deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar: maitreyainstituutloenen@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via: maitreyainstituutloenen@gmail.com.